Podmienky ochrany osobných údajov

I. Základné ustanovenia

 1. Správcom osobných údajov podľa čl.4 bod 7 nariadenie Europského parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: “GDPR”) je Mgr. Michal Bačo, IČO 5081552
 2. Kontaktné údaje správcu sú:

            Adresa: Čínska 2527/25, 04013 Košice

            Email: vinylmarket.eu@gmail.com

            Telefón: +421902838227

 1. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe, identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, a to odkazom na určitý identifikátor napr. meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo jeden či viacero fyzických, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kultúrné alebo spoločenské identity tejto fyzickej osoby.
 2. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

II. Zdroje a kategórie spracovania osobných údajov

 1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré mu boli poskytnuté alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky.
 2. Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nezbytné pre plnenie zmluvy

III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

 1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je:
 • plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávnený záujem správcu na poskytovanie priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných správ a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš súhlas so spracovaním údajov pre účely poskytovania priameho marketing (najmä pre zasielanie obchodných správ a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o niektorých službách informačných spoločností v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.
 1. Účelom spracovania osobných údajov je:
 • vybavenie vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplyvajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavrenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzatvoriť či ju zo strany správcu plniť,
 • zasielanie obchodných správ a činenie ďalších marketingových aktivít.
 1. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individualnému rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR . S takým spracovaním ste poskytli svoj výslovný súhlas.

IV. Doba uchovávania údajov

 1. Správca uchovávava osobné údaje
 • po dobu nezbytnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovaním nárokov týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu)
 • po dobu, keď je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najviac … rokov, sú osobné údaje spracované na základe súhlasu.
 1. Po uplynutí doby uchovania osobných údajov správca osobné údaje zmaže.

V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

 1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby
 • podieľajúce sa na dodaní tovaru/služieb/realizácií platieb na základe zmluvy,
 • zajisťujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
 • zajisťujúce marketingové služby.
 1. Správca nemá v úmysle predať osobné údaje do tretích krajín (krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodné organizácie
 2. Prevádzkované služby, zajisťujúce marketingové a podporné služby
 • Google analytics - zaznamenáva cookie a použitie webu
 • Google Adwords - zaznamenává cookie a použitie webu
 • Google nákupy – žiadosť o recenzie, zaznamenáva email pokiaľ súhlasite v procese objednávky
 • Heureka - zaznamenává konverzie nákupu a email pre službu "Overené zákazníkmi"
 • Zboží.cz - zaznamenává konverzie nákupu a email
 • Sklik - zaznamenává cookie, použitie webu, konverzie nákupu

VI. Vaše práva

 1. Z podmienok stanovených v GDPR máte
 • právo na prístup ku svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
 • právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzené spracovanie podľa čl. 18 GDPR.
 • právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.
 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR
 • právo na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v čl. III týchto obchodných podmienok. Odvolať súhlas môžete kedykoľvek vo svojom vlastnom účte zákazníka.
 1. Ďalej mate právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo o ochrane osobných údajov.

VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 1. Správca prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
 2. Správca prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložisk a úložisk osobných údajov v listovej podobe, najmä zabezpečením / šifrovaným prístupom na web, šifrovaním hesiel zákaznikov v databáze, pravidelnou aktualizáciou system, pravidelnou zálohou systému.
 3. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

VIII. Záverečné ustanovenia

 1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formuláru potvrdzujete, že ste zoznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 2. S týmito podmienkami súhlasite zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste zoznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 3. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojej internetovej stránke a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktoré sú správcovi poskytnuté.

 

Tieto podmienky nadobúdajú učinnosť dňa 25.5.2018