Všetky platne na vinylmarket.eu pochádzajú zo súkromnej zbierky predávajúceho a vzťahujú sa na ne podmienky kúpno-predajnej zmluvy v zmysle Občianskeho zákonníka okrem nových produktov, ktoré sa nachádzajú v kategórií nové česko-slovenské a nové zahraničné vydania na ktoré sa vzťahujú podmienky kúpno-predajnej zmluvy v zmysle Občianskeho zákonníka.

Obchodné podmienky

I.Všeobecné obchodné podmienky:

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") upravujú práva a povinnosti fy Mgr. Michal Bačo (ďalej len "Predávajúci") a kupujúceho (ďalej len "Kupujúci") pri kúpe tovaru ponúkaného Predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke Predávajúceho www.vinylmarket.eu a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Kupujúcim a Predávajúcim na diaľku elektronického obchodu na internete (ďalej len "Kúpna zmluva). (Predávajúci a Kupujúci spolu ďalej len "Zmluvné strany").

2. Tieto VOP platia na území Slovenskej republiky pre kúpu tovaru objednaného prostredníctvom elektronického obchodu (ďalej len "e-obchod" na www.vinylmarket.eu).

3. VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na www.vinylmarket.eu

4. Kupujúcim sa rozumie v systéme zaregistrovaná fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá si elektronicky objedná tovar prostredníctvom e-obchodu na www.vinylmarket.eu

5. Práva Kupujúceho vo vzťahu k Predávajúcemu vyplývajúce zo zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov zostávajú týmito VOP nedotknuté.

6. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o Kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky e-obchodu na www.vinylmarket.eu a celková cena tohto tovaru, spracovaný systémom e-obchodu.

7. Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené v platnom cenníku Predávajúceho na www.vinylmarket.eu

8. Kontaktné údaje Predávajúceho pre Kupujúcich: Mgr. Michal Bačo - Vinylmarket, IČO - 50 815 521, miesto podnikania: Adlerova 3, 04022, Košice. Tel. kontakt: +421 902 838 227, e-mail: vinylmarket.eu@gmail.com

 

II.Objednávka

1 Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých registračných formulárov.

2. Za podstatné náležitosti elektronickej objednávky sa považujú:

a. Identifikácia Kupujúceho, t. j. obchodné meno alebo meno a priezvisko, sídlo/bydlisko, IČO, DIČ, kontakt (telefónne číslo a e-mailova adresa);
b. Názov/kód objednávaného tovaru podľa katalógu.
c. Množstvo objednaného tovaru;
d. Adresa miesta dodania tovaru (ak nebude tento údaj uvedený platí, že tovar má byť dodaný na adresu sídla/bydliska Kupujúceho);

3. Ak nebude objednávka obsahovať náležitosti podľa predchádzajúceho článku, je považovaná za neúplnú. Predávajúci sa v takom prípade pokúsi kontaktovať Kupujúceho a vyzvať ho k odstráneniu nedostatkov elektronickej objednávky a jej prípadnému spresneniu a /alebo doplneniu. Okamihom doručenia údajov spresňujúcich a/alebo  doplňujúcich elektronickú objednávku Predávajúcemu sa elektronická objednávka považuje za úplnú.

4. Prijatá elektronická objednávka je považavaná za návrh Kúpnej zmluvy a je záväzná.

5. Kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniká na základe záväzného potvrdenia elektornickej objednávky v systéme. Predávajúci je povinný potvrdiť e-mailovou správou (na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v elektornickej objednávke) obsah elektornickej objednávky Kupujúceho po jej doručení Predávajúcemu, inak platí, že k uzavretiu Kúpnej zmluvy medzi Zmluvnými stranami nedošlo. Kupujúci je povinný skontrolovať obsah elektornickej objednávky uvedený v e-mailovej správe Predávajúcim. V prípade zistenia nezrovnalostí týkajúcich sa obsahu elektornickej objednávky potvrdenej zo strany Predávajúceho je Kupujúci povinný o tom upovedomiť Predávajúceho prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na e-mailovú  adresu vinylmarket.eu@gmail.com

6. Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob doručenia, spôsob úhrady za tovar.

7. Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodávky, alebo nedoadnie tovaru a za škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho, že Kupujúci pri registrácií nezadal všetky požadované údaje a/alebo vyplnil registračný formulár chybne. Predávajúci tiež nezodpovedá za škodu, ktorá bola spôsobená Kupujúcemu dôsledkom toho, že Kupujúci zabudol svoje prístupové heslo a/alebo sa prístupové heslo Kupujúceho dostalo do rúk nepovolaných osôb bez pričinenia Predávajúceho.

III.Storno objednávky

1. Storno objednávky zo strany Kupujúceho
Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením Predávajúcim. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že Predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je Kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru "na objednávku", ktoré bolo nutné na želanie Kupujúceho zaobstarať alebo v prípade že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Storno poplatok môže byť do výšky až 50% z celkovej ceny tovaru.

2. Storno objednávky zo strany Predávajúcho
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
- ak objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť v prípade objednávky na dobierku (chybne uvedené telefónne číslo, kupujúci je nedostupný, neodpovedá na e-maily atď. )
- ak kupujúci v minulosti neprevzal objednaný tovar alebo iným spôsobom porušil obchodné podmienky
- ak sa objednaný tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena od dodávateľa tovaru alebo dodávateľ tovaru prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich zo zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito všeobecnými obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode alebo v prípade zjavnej chyby týkajúcej sa ceny alebo popisu tovaru v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený kupujúcim. Kupujúci je k tomuto účelu povinný poskytnúť číslo bankového účtu, na ktorý bude vrátena záloha za tovar.

IV.Odstúpenie od kúpnej zmluvy (predaj cez internet)

1. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho
Kupujúci má právo v súlade so zákonom O ochrane spotrebiteľa č. 102/2014 Z.z odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru. V prípade uplatnenia tohto práva je Kupujúci povinný dodržať podmienky a postup uvedený v Článku III., bod č.1 VOP.

2. Ako postupovať v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy
Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí Predávajúci Kupujúcemu a Kupujúci Predávajúcemu všetky vzájomné plnenia.
Ak sa Kupujúci rozhodne pre odstúpenie od zmluvy v lehote uvedenej v Článku III., bod 1 VOP, je povinný dodržať nasledujúce podmienky:

- bezodkladne kontaktovať Predávajúceho so žiadosťou (formulár si môžete stiahnuť tu) o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, mena a priezviska, dátum nákupu a svojim číslom účtu (IBAN), či adresou pre vrátenie peňazí.
- zaslať doručený tovar späť na adresu Predávajúceho, ktorá je uvedená v sekcii kontakt za nasledujúcich podmienok:
- tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale (napríklad v prípade vinylových LP platní s nepoškodenou ochrannou fóliou)
- tovar nesmie byť použitý
- tovar nesmie byť poškodený
- tovar musí byť kompletný (vrátane príbalového letáku a pod)
- k tovaru  musí byť priložený doklad o kúpe (faktúra), alebo doklad z ERP

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru, Predávajúci pošle peniaze za tovar prevodom na účet Kupujúceho, a to najneskôr do 14 pracovných dní po fyzickom obdržaní vráteného tovaru.
Tovar musí byť zaslaný ako poistený balík alebo doporučená zásielka (Predávajúci neručí za jeho prípadnú stratu). Zásielky na dobierku nebudú akceptované.
V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok, odstúpenie od kúpnej zmluvy nebude predávajúcim  akceptované a tovar bude vrátený kupujúcemu naspäť.

V.Dodacie a cenové podmienky

Dodacia lehota:

- Objednaný tovar, ktorý máme na sklade expedujeme spravidla do 1-3 pracovných dní odo dňa prijatia objednávky.

- O skompletovaní objednávky a zaslaní tovaru zákazníka informujeme e-mailovou správou.

- Ak si zákazník objedná viac druhov tovaru a niektorý z nich nie je na sklade, zásielka sa pripraví a odošle až po dodaní všetkých tovarov na objednávke, ak sa nedohodne inak.

- Pri objednávke tovaru, ktorý v čase objednávky nie na sklade, sa termín dodania môže predĺžiť, na dobu 7 až 30 dní od prijatia platby alebo prijatia objednávky na dobierku.

- O prípadnom predĺžení lehoty vybavenia objednávky nad 30 dní bude zákazník informovaný, prípadne zákazníkovi ponúkneme inú alternatívu vyriešenia objednávky.

- Ak z akéhokoľvek dôvodu nedokážeme vybaviť objednávku do 30 dní a zákaznik za objednaný tovar už zaplatil, vrátime zákazníkovi platbu za nezrealizovaný obchod. K vrátenej  platbe je zákazník  povinný uviesť číslo bankového účtu na ktorý sa platba poukáže.

- V prípade, že bol tovar odoslaný, a zákazník tovar neobdrží do 3 pracovných dni, zákazník túto skutočnosť oznámi  na telef.čislo +421902838227 alebo e-mailom: vinylmarket.eu@gmail.com

- Predávajúci  nezodpovedá za škody spôsobené nedodaním tovaru, alebo dlhšej dodacej lehoty ako je uvedené v popise tovaru - jednotlivé tovarové produkty sú objednávané od rôznych dodávateľov s rôznymi dodacími lehotami a špecifickými dodacími podmienkami.

Cenník poštovného a balného:

Cena poštovného  a balného sa vyratáva z celkovej hmotnosti zásielky a servisných poplatkov súvisiacich s druhom dopravy a poistenia zásielky, ako aj z ceny použitia baliacich prostriedkov ako sú kartónové obaly, bublinková fólia...atď.  Vzhľadom na rozmanitosť vydaní a balení hudobných nosičov ( napríklad zberateľské edície ) nie je možné vopred presne určiť výšku poštovného pri viacerých produktoch v jednej zásielke - následujúci cenník prosím považujte za orientačný a je odhadom pri expedovaní produktov so štandartnou hmotnosťou a rozmermi. Presná výška poštovného bude ale uvedená vo faktúre, ktorá je súčasťou expedovanej zásielky. V prípade nejasností nás kontaktujte prosím!

Cenník poštovného (platí pre zásielky v rámci Slovenskej Republiky):

12"LP, 12"maxi single, 7"SP,

SLOVAK REPUBLIC : Registrovaná dobierka alebo doporučene
1 - 2 LP - 3,30 EUR 2nd class 
3 - 5 LP a viac do 5 kg - 3,80 EUR 1st class

Takisto posielame aj cez zasielkovna.sk alebo zasilkovna.cz aj na Slovensko, do Českej republiky alebo celá Európa - ceny sú uvedené pri objednávke. Doručujeme aj cez HD Kuriéra a Kuriéra SK. pošty - ceny sú uvedené pri objednávke.

Zásielky nad 2 kusov nosičov - poštovné a balné sa vyratáva podľa aktuálnej hmotnosti zásielky, v prípade kúpy väčšieho množstvá vinylových LP platní, bude potrebné použiť viacej vrstiev kartónu, čomu zodpovedá vyššia hmotnosť zásielky. Máme záujem, aby výška poštovného bola pre zákazníka čo najvýhodnejšia a preto výšku poštovného manuálne upravujeme po skompletovaní a prevážení zásielky. Presnú výšku poštovného a balného určíme teda po skompletovaní zásielky a formou e-mailu ponúkneme na schválenie kupujúcemu.

Pri kolekciách s vyšším počtom nosičov sa do počtu kusov zaratáva skutočný počet nosičov v balení ( v kolekcii)  - napríklad 2LP je počet kusov LP platní 2 kusy.

Dobierka (suma pripisaná na účet):

Dobierečné je podľa cenníka 0,30 Euro.

Cenník poštovného pre doručenie zásielky v zahraničí:

Poštovné podľa taríf cenníka Slovenskej pošty, viac o cenách aj v sekcii Doprava na tejto stránke - detailné informácie Vám poskytne webový portál Slovenskej pošty alebo dotazom na náš mailový kontakt vinylmarket.eu@gmail.com 

Osobné prevzatie tovaru je možné po telefonickom dohovore nižšie v Košiciach, keďže Vinylmarket funguje ako e-shop a nie ako kamenná predajňa

(kontakt: 0902 838 227)

Vyzdvihnutie tovaru sa môže uskutočniť iba na základe vopred zrealizovanej objednávky a po dohodnutí s dodávateľom.

Cena dodania: ...0 EUR

Doba uskladnenia objednaného tovaru s osobným odberom je maximálne 7 dní  - po tejto dobe bude objednávka zrušená a tovar vrátený na sklad!

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť ceny poštovného a balného v prípade zmien cenníka služieb alebo podmienok dodania služby.

VI.Bazarový tovar a špecifikácia stavu použitých vinylových nosičov.

Hodnotenie stavu vinylových nosičov:

Pri označovaní/hodnotení stavu použitých vinylových platní a obalov vinylových platní sa vychádza z dlhodobej praxe zbierania a zaužívaného hodnotenia stavu použitých vinylových nosičov.Kupujúci berie na vedomie, že toto označenie  môže byť subjektívnym názorom Predávajúceho. Pri objednaní/kúpe tohto druhu tovaru akceptuje nasledovné hodnotenie:

New/Sealed        Nová zapečatená.

NM/Near Mint      Excelentný stav. Iba minimálne znaky použitia. Disk je po všetkých stránkach perfektný s vynikajúcim zvukom. Obal je ako nový. Celá LP je v stave cca 90% stave nového nosiča.

VG+                   Dobrý stav - všeobecne 50% stav Near Mint nosiča. Platňa javí známky obohratia, zrakom sú identifikovateľné defekty, drobné škrabance, stále však schopná prehratia na kvalitnej prenoske. Obal je zachovalý bez nejakých väčších známok krčenia, opotrebovania, renovácie páskou a pod.

VG-                    Platňa je v dobrom stave, ale však s viditeľnými známkami použitia vo forme škrabancov, vlásočníc. Hrá však stále bez preskakovania avšak v tichších častiach môže byť zreteľný praskot či pukanie LP platne. Obal môže byť mierne poškodený a môže niesť známky pokrčenia, zahnutia rohov či obal môže byť lepený páskou. LP platňa je však stále v dobrom a použiteľnom stave.

G/P -                  Platňa má výraznejšie škrabance a vlásočnice, ktoré ovplyvňujú prehrávanie. Môže preskakovať. Obal môže byť viac zdeformovaný, potrhaný a môže byť v zlom stave.

Bazárový tovar

Produkty na stránke www.vnylmarket.eu sú vyslovene z druhej ruky (jedná sa o bazarový produkt) okrem kategórie nové česko-slovenské vydania. Bazarové produkty majú viditeľné stopy po používaní, reprodukcia vinylových nosičov tejto kategórie je sprevádzaná vyšším šumom a klikaním. Obaly môžu mať vážne trhliny, stopy po používaní a nemusia byť kompletné.

V prípade opakovaného vrátenia použitého/bazárového tovaru z dôvodu odlišného názoru kupujúceho na stav zakúpených produktov si predavájúci vyhradzuje právo podmieniť ďalší predaj osobným preverením stavu a osobným prevzatím kupovaného tovaru kupujúcim v kamennej predajni predávajúceho.

VII.Zodpovednosť za chyby na stránke www.vinylmarket.eu

1. Predávajúci upozorňuje, že informácie uvedné na www.vinylmarket.eu sú z časti prebrané od tretích strán, môžu preto obsahovať nepresnosti a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.

2. Predávajúci môže kedykoľvek, bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť produkty,  ich popis uvádzaných na svojich stránkach a negarantuje vecnú správnosť ich obsahu.

3. Predávajúci nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody spôsobené použitím informácií z jej vlastných alebo odkazových webových stránok.

Ochrana osobných údajov e-shopu 

 1. Firma Mgr. Michal Bačo - Vinylmarket so sídlom Adlerova 3, 04022 Košice, OÚ Košice, s číslom živnostenského registra:  820 - 82964, (ďalej len „predávajúci“ alebo „správca“) spracováva v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 (GDPR) o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie“), nasledujúce osobné údaje:

  • meno, priezvisko

  • e-mailovú adresu

  • telefónne číslo

  • adresu/sídlo

 2. Vyššie uvedené osobné údaje je nutné spracovať pre vybavenie objednávok a ďalšie plnenie zo zmluvy, ak medzi vami a predávajúcim dôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy. Takéto spracovanie osobných údajov umožňuje čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenie - spracovanie je nevyhnutné pre výkon zmluvy.

  Predávajúci spracováva tieto údaje rovnako za účelom evidencie zmluvy a prípadného budúceho uplatnenia a obrany práv a povinností zmluvných strán. Uchovanie a spracovanie osobných údajov je za vyššie uvedeným účelom po dobu 10 rokov od realizácie poslednej časti plnenia podľa zmluvy, ak nepožaduje iný právny predpis uchovanie zmluvnej dokumentácie po dobu dlhšiu. Takéto spracovanie je možné na základe čl. 6 ods. 1 písm. c) a f) Nariadenie - spracovanie je nevyhnutné pre splnenie právnej povinnosti a pre účely oprávnených záujmov správcu.

 3. Na e-mailovú adresu, prípadne telefónne číslo môžu byť kupujúcemu zasielané novinky a iné obchodné správy, tento postup umožňuje § 7 ods. 3 zákona č.480/2004 Zb., o službách informačnej spoločnosti, ak ho kupujúci neodmietne. Tieto oznámenia možno kedykoľvek akýmkoľvek spôsobom - napríklad zaslaním e-mailu alebo preklikom na odkaz v obchodnom oznámení - odhlásiť.

 4. Spracovanie osobných údajov je vykonávané firmou Mgr.Michal Bačo - Vinylmarket, teda správcom osobných údajov. Osobné údaje pre tohto správcu spracúvajú tiež spracovatelia:

  • Poskytovateľ služby tohto e-shopu - https://www.eshop-rychle.com, poskytovateľom - Martin Pudich – eStarWeb.eu (ďalej len ako Poskytovateľ) so sídlom Václava Košaře 122/1, 700 30 Ostrava, Česká Republika IČO: 60807377
  • Slovenská pošta a.s
  • DHL Slovensko

  Osobné údaje nebudú odovzdané do tretích krajín mimo EÚ.

 5. Správca nemá osobu tzv. poverenca. Správcu je možné kontaktovať na emailovej adrese vinylmarket.eu@gmail.com

 6. Správca osobných údajov, ako prevádzkovateľ webovej stránky www.vinyloveplatne.sk, používa na tejto webovej stránke súbory cookies, ktoré sú tu použité na účely:

    • merania návštevnosti webových stránok a vytváranie štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webových stránkach
    • základné funkčnosti webových stránok.

  • Zber cookies na účely uvedené vyššie môže byť považované za spracovanie osobných údajov. Takéto spracovanie je možné na základe zákonného dôvodu - oprávneného záujmu správcu, a umožňuje ho čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia.
  • Webové stránky je možné používať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie údajov o správaní návštevníkov webu - tento režim je možný buď nastaviť v rámci nastavenia prehliadača alebo je možné vzniesť proti takémuto zberu na základe oprávneného záujmu správcu námietku podľa čl. 21 Nariadenia, ktorá je dostupná v dolnej časti webových stránok. Vaša námietka bude vyhodnotená bezodkladne. Cookies nevyhnutné pre funkčnosť webu budú uchované len po dobu nevyhnutne nutnú pre fungovanie webu.
  • Ak podá návštevník námietku proti spracovaniu technických cookies nevyhnutných pre fungovanie webových stránok, nie je možné v takom prípade zaručiť plnú funkčnosť a kompatibilitu webových stránok.
  • Cookies, ktoré sa zberajú za účelom merania návštevnosti webu a vytvárania štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webe, sú posudzované v podobe hromadného celku a v anonymnej podobe, ktorá neumožňuje identifikáciu jednotlivca.
  • Zhromaždené cookies súbory sú spracované ďalšími spracovateľmi: 
   • Poskytovateľom služby Google Analytics, prevádzkovanej spoločnosťou Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
 7. Prosíme vezmite na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo:

  • zrušiť kedykoľvek zasielanie obchodných oznámení

  • vzniesť námietku proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu správcu

  • požadovať od nás informáciu, aké Vaše osobné údaje spracovávame

  • vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať, opraviť alebo požadovať obmedzenie spracovania

  • požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov, vymazanie vykonáme, pokiaľ to nebude v rozpore s platnými právnymi predpismi alebo oprávnenými záujmami správcu

  • na prenosnosť údajov, pokiaľ sa jedná o automatizované spracovanie na základe súhlasu alebo z dôvodu plnenia zmluvy

  • požadovať kópiu spracúvaných osobných údajov

  • na účinnú súdnu ochranu, ak máte za to, že Vaše práva boli podľa Nariadenia porušené v dôsledku spracovania Vašich osobných údajov v rozpore s týmto Nariadením

  • podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov.